CÁCH TÍNH LƯƠNG HƯU TỪ 1-1-2021

HỎI: Sau khi nghỉ hưu tôi được tôi được hưởng lương hưu như thế nào?

TRẢ LỜI:
Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bạn đã đóng bảo hiểm từ năm 1984 đến năm 2022 là 38 năm. 20 năm đầu bạn hưởng 45%. Những năm tiếp theo, bạn được tính 2% cho mỗi năm. Như vậy bạn có 18 năm x 2% = 36%. Nhưng mức tối đa của bạn theo luật chỉ là 75%.
Căn cứ theo Điều 7, Nghị định 115/NĐ-CP năm 2015, tỷ lệ hưởng sẽ là 75% x với mức bình quân lương hưu đóng bảo hiểm hàng tháng.
Vì bạn tham gia đóng bảo hiểm từ năm 1984, nên số năm cuối để tính bình quân bảo hiểm sẽ là 5 năm. Có nghĩa sẽ tính bình quân từ năm 2017 tới năm 2022.
Như vậy, mức lương hưu của bạn sẽ = 75% x mức lương bình quân tham gia đóng bảo hiểm từ ngày 30 tháng 4 năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Leave Comments

098 218 9449
0982 189 449